Απολογισμός Digital Mobilities Conference από το Παρατηρητήριο Ψηφιακών Νομάδων